โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษานำร่องและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ผู้เข้าชม : 430
โรงเรียนกมลศรี นำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษานำร่องและถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 1 ส.ค. 62 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรังข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง