ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกมลศรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรในท้องถิ่นตำบลกะลาเสที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถ อ่านออกเขียนได้ โดยมีนายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ให้การสนับสนุนสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว พื้นดิน หลังคามุงด้วยจาก ฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ตั้งในที่ดินของ วัดกมลศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลกะลาเส”

ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาทำการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในบริเวณวัดกมลศรีและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนวัดกมลศรี”เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ ป.1 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ในที่ดินของโรงเรียนเอง ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้ขอย้ายโรงเรียนจากวัดกมลศรีมาเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2514 และได้เปลี่ยนใหม่เป็น “โรงเรียนกมลศรี”และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ. 2518 ถึง ปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2536

อักษรย่อประจำโรงเรียน “ก.ศ.”
สีประจำโรงเรียน ส้ม เขียว
คำขวัญประจำโรงเรียน “การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำหรับปีการศึกษา 2561โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ ทำการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา มีจำนวนจำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน ระดับประถมศึกษาจำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 100 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 21คน รวมนักเรียนทั้งหมด 149 คน โดยมีนายสุวิทย์ ดาวังปา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี คนปัจจุบัน